Hoạt động giờ ra chơi của học sinh trường Tiểu học Thuận Thành.